BESTELLENBestellen.html
CONTACTContact.html

Voedings

Pakketten

Lekker

Makkelijk

www.voedingspakkettten.nl

Algemene voorwaarden


ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, acties en overeenkomsten waarbij Voedingspakketten.nl gevestigd te Den Ilp, Nederland op Den Ilp 135A, optreedt als verkoper van zaken. Door totstandkoming van een vorm van bovenstaande overeenkomst, accepteert u nadrukkelijk onze voorwaarden.

1.2. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

1.3. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de klant van Voedingspakketten.nl (nader te noemen de klant) zijn niet van toepassing.

1.4. Door het maken van een bestelling geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

1.5. Voedingspakketten.nl behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn.

1.6. Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen zich voor Voedingspakketten.nl inschrijven en bestellingen plaatsen via de website.


ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN, ACTIES

2.1. Alle aanbiedingen en acties van Voedingspakketten.nl zijn vrijblijvend tenzij nadrukkelijk uit de aanbieding en/of actie het tegendeel blijkt.

2.2. Aanbiedingen en acties geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van producten, zolang de voorraad strekt, binnen de gestelde actieperiode en op = op.

2.3. Maximaal 1 aanbieding of actie is geldig per adres.

2.4. Aanbiedingen en acties zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen en/of acties.

2.5. De gegevens in catalogi of andere documentatie van de in Voedingspakketten.nl opgenomen producten zoals prijzen, specificaties en afbeeldingen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Voedingspakketten.nl niet, tenzij deze gegevens nadrukkelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.

2.6. Voedingspakketten.nl behoudt zich het recht om menu's, gerechten en producten te wijzigen of te verwijderen. De website Voedingspakketten.nl geeft het meest actuele overzicht.

2.7. Naast de algemene voorwaarden hierboven omschreven, zijn er voor speciale acties vaak ook specifieke actievoorwaarden verbonden.


ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1. Overeenkomsten binden Voedingspakketten.nl pas na schriftelijke dan wel elektronische bevestiging van Voedingspakketten.nl, dan wel nadat Voedingspakketten.nl tot levering, overeenkomstig de geplaatste bestelling, is overgegaan.

3.2. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens Voedingspakketten.nl gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden Voedingspakketten.nl alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

3.3. Voedingspakketten.nl heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.


ARTIKEL 4. PRIJZEN

4.1. De prijzen luiden in Euro, inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

4.2. De op de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud.


ARTIKEL 5. LEVERTIJD

5.1. Indien de levertijd bekend is, zal dit worden aangegeven in onze correspondentie. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

5.2. Opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voedingspakketten.nl zal echter redelijkerwijs het mogelijke doen om levering op of binnen levertijd te realiseren.

5.3. Voedingspakketten.nl levert op woensdag. Bestellingen kunnen in beginsel onbeperkt vooruit worden gepland, mits er geen seizoensproducten in zitten die slechts tijdelijk verkrijgbaar zijn.

5.4. Zodra Voedingspakketten.nl kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die realisering van de levering op of binnen de opgegeven levertijd onmogelijk maken, geeft Voedingspakketten.nl hiervan zo spoedig mogelijk bericht aan de klant onder opgave van de verwachte nieuwe levertijd.


ARTIKEL 6. LEVERING, BEZORGING

6.1. Voedingspakketten.nl bezorgt alleen in Nederland (met uitzondering van het waddengebied).

6.2. Klanten zijn verplicht Voedingspakketten.nl van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang de klant via de internetsite van Voedingspakketten.nl geen wijzigingen in gegevens heeft aangebracht, wordt de klant geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Voedingspakketten.nl bekende adres en blijft de klant aansprakelijk voor de bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt de klant Voedingspakketten.nl om - indien nodig - gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.

6.3. Voedingspakketten.nl is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de klant of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van Voedingspakketten.nl.

6.4. Voedingspakketten.nl levert alle ingrediënten voor het geselecteerde gerecht. De standaard ingrediënten (bijvoorbeeld zout, peper, olie, boter) worden in principe geacht bij de ontvanger aanwezig te zijn.

6.5. Indien (na bestelling) een product niet meer leverbaar is, behoudt Voedingspakketten.nl zich het recht om een ander gelijkwaardig product aan te bieden.


ARTIKEL 7. RISICO EN EIGENDOM

7.1. Het risico van de zaken gaat van Voedingspakketten.nl over op de klant op het moment van aflevering bij de klant of overeengekomen alternatief.

7.2. Indien de partijen zijn overeengekomen dat de zaken zullen worden bezorgd gaat het risico van de zaken, in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, van Voedingspakketten.nl over op het moment van bezorging.

7.3. Indien de klant niet tijdig (tot 48 uur voor de gewenste levering) aan Voedingspakketten.nl mededeelt de zaken niet in ontvangst te kunnen nemen, gaat het risico over van Voedingspakketten.nl op de klant op het moment dat de klant in verzuim is en zal een en ander voor de rekening en het risico van de klant zijn.

7.4. Als de klant artikelen ontvangt die niet zijn besteld, dient de klant Voedingspakketten.nl hiervan op de hoogte te stellen.

7.5. Het eigendom van de zaken gaat van Voedingspakketten.nl over op de klant nadat de klant de volledige koopprijs en al het overige dat zij krachtens enige koopovereenkomst, alsmede krachtens een vordering wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige aan Voedingspakketten.nl is verschuldigd, heeft voldaan. Voedingspakketten.nl zal dan ook niet overgaan tot het verlenen van welke vorm van afnemerskrediet dan ook, waardoor de klant hier geenszins aanspraak op kan maken.

7.6. De producten van Voedingspakketten.nl zijn bestemd voor eindgebruikers en zijn niet bedoeld voor de doorverkoop. Voedingspakketten.nl behoudt daarom het recht voor om bestellingen om moverende redenen niet uit te leveren, bijvoorbeeld aan mogelijke wederverkopers, en om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde artikelen.


ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betaling van de bestelde producten dient 2 dagen voor de levering op de rekening van Smart Kitten te staan. De rekeninggegevens worden per mail aan de klant doorgegeven.

8.2. Bestelde producten worden op de afgesproken plek geleverd na ontvangst van de betaling van de klant door Voedingspakketten.nl.

8.3. De klant is zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de betaling. Als een betaling tussentijds onderbroken of geannuleerd wordt, gaat de bestelling niet door en wordt de bestelling verschoven naar de volgende leverdag.

8.4. Bij niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist. Tevens is de klant gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, voor de duur van het verzuim, onverminderd de aan Voedingspakketten.nl verder toekomende rechten.


ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Voedingspakketten.nl is slechts aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door Voedingspakketten.nl.

9.2. De aansprakelijkheid van Voedingspakketten.nl overeenkomstig het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van de geleverde zaak, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet van de zijde van Voedingspakketten.nl.

9.3. Voedingspakketten.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele typefouten, niet reproduceerbare systeemfouten en afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

9.4. Van de product selectie van Voedingspakketten.nl mag naar redelijkheid een acceptabel niveau van kwaliteit verwacht worden, desalniettemin is de klant zelf verantwoordelijk voor de controle van alle geleverde goederen. Daar de klant deze verantwoordelijkheid met de overeenkomst accepteert stelt Voedingspakketten.nl zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de geleverde producten.   


ARTIKEL 10. ONTBINDING

10.1. Indien de klant na ontvangst van de zaken niet tevreden blijkt, dient deze contact op te nemen met de klantenservice. In navolging van lid 9.4 draagt de klant verantwoordelijkheid voor de controle van geleverde producten alvorens deze overgaat tot consumptie, en waarbij deze verzocht wordt eventuele onvrede te delen met Voedingspakketten.nl. 

10.2. Voedingspakketten.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer de klacht naar haar inzicht ongegrond blijkt, of het vermoeden bestaat dat het product is geopend, gebruikt of door schuld van de klant is beschadigd.

10.3. Indien de klant een of enige van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt is zij van rechtswege in verzuim. In dat geval heeft Voedingspakketten.nl het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant, zonder dat Voedingspakketten.nl tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele Voedingspakketten.nl verder toekomende rechten.

10.4. Alle vorderingen, die Voedingspakketten.nl in geval van ontbinding van de overeenkomst op de klant mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.


Artikel 11. GESCHILLEN

11.1. Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit vloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van Voedingspakketten.nl. Indien Voedingspakketten.nl zich op dit beding beroept zal hij de klant hiervan schriftelijk in kennis stellen.

11.2. De klant heeft het recht om, binnen een termijn van vijf (5) weken na verzending van de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in het vorige lid, voor de beslechting van een geschil te kiezen voor de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de woonplaats van de klant is gelegen. Indien de klant van dit recht gebruik maakt, dient hij Voedingspakketten.nl hiervan schriftelijk in kennis te stellen.


Artikel 12. PERSOONSGEGEVENS

12.1. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Voedingspakketten.nl nageleefd. Wanneer de klant zijn of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, kan de klant hierover met Voedingspakketten.nl contact opnemen. Voedingspakketten.nl zal de klant de gewenste informatie verschaffen of het databestand aanpassen.

Over Voedingspakketten.nl


Voedingspakketten.nl zorgt ervoor dat je met 1 druk op de knop alle ingrediënten, in de juiste hoeveelheid, in je mandje belanden en vervolgens bij je thuis worden bezorgd. Meer...

Vragen


Bekijk hier een overzicht van de veelgestelde vragen. Mocht uw vraag of antwoord er niet bij staan, stuur ons dan een bericht met uw vraag en wij zullen deze zo snel mogelijk beantwoorden. Meer...

Algemene voorwaarden


Alle aanbiedingen en acties van Voedingspakketten.nl zijn vrijblijvend tenzij nadrukkelijk uit de aanbieding en/of actie het tegendeel blijkt. Meer...

Bestel via 020 772 3118 of

bestellen@voedingspakketten.nl

HOMEVoedingspakketten.html
PAKKETTENPakketten.html
Voedingspakketten.nl

HOME
PAKKETTEN
BESTELLEN
CONTACTVoedingspakketten_4.htmlPakketten.htmlBestellen.htmlContact.htmlshapeimage_13_link_0shapeimage_13_link_1shapeimage_13_link_2shapeimage_13_link_3